INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl

Pomiary rezystancji izolacji

     Pomiary rezystancji izolacji mają na celu zbadanie stanu izolacji przewodów i urządzeń elektrycznych. Stan izolacji ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi (gwarantuje ochronę przed dotykiem bezpośrednim), prawidłowego działania urządzeń i bezpieczeństwa pożarowego. W czasie pracy instalacji i urządzeń elektrycznych zachodzi proces starzenia izolacji pod wpływem różnorodnych czynników. Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych.

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią element ochrony dodatkowej (uzupełniającej) przed porażeniem prądem elektrycznym. Najważniejszym parametrem doboru wyłączników różnicowoprądowych, decydującym o ochronie zdrowia i życia, jest wartość prądu różnicowego. Ogólnie przyjętą wartością jest prąd 30 mA o częstotliwości 50 Hz, nie powodujący szkodliwych skutków przepływu prądu. Tak jak każde urządzenie elektryczne, również wyłączniki różnicowo-prądowe mogą ulec uszkodzeniu, zatracić znamionowe właściwości lub zostać niewłaściwie podłączone. Dlatego przy pomocy specjalnych przyrządów przeprowadza się pomiar, który pozwala określić czas i prąd zadziałania wyłącznika. Pomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych powinien wykazać, że:
- prąd różnicowy powodujący zadziałanie wyłącznika jest mniejszy od jego prądu znamionowego
- napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego.

>> POWRÓT DO DZIAŁU "POMIARY"