INTER-CONSULTING | WYDZIAŁ ELEKTROENERGETYKI

Inter-Consulting
Wydział Elektroenergetyki
ul. Namysłowska 13/5
03-454 Warszawa
tel.:(22) 677 22 28
biuro@icpower.pl

Oddział w Bielsku-Białej
ul. Cyniarska 36/99
43-300 Bielsko-Biała
kom. +48 783 444 300
tel:(33) 496 36 74
bielsko@icpower.pl


    Wielu odbiorców, użytkowników energii elektrycznej posiada urządzenia wymagające ciągłości zasilania.
Procesy technologiczne o ruchu ciągłym, ale także serwerownie, banki i zwykłe biura a nawet centra handlowe czy stadiony sportowe są bardzo wrażliwe na jakość energii elektrycznej. Zapady napięcia, krótkie przerwy czy zwiększony poziom wyższych harmonicznych powoduje uszkodzenia komputerów, serwerów, utratę informacji i straty dla przedsiębiorstwa. W takich przypadkach spoglądamy w stronę dostawcy energii, jednak jako operator systemu przesyłowego nie jest on w stanie zapewnić bezprzerwowego zasilania odbiorców.

Naturalnie występujące procesy, przełączenia ruchowe, działanie automatyki są przyczyną krótkich lub dłuższych przerw w dostawie energii. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wprowadza wymóg, aby budynki, w których zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może być powodem zagrożenia zdrowia lub życia, zagrożenia środowiska albo znaczących strat materialnych były zasilane za pośrednictwem urządzeń lub systemów gwarantujących zwiększoną pewność zasilania.

Poprawić pewność zasilania należałoby już na etapie projektowania sieci komputerowej, serwerowni (centrum przetwarzania danych) i innych wrażliwych obiektów. W zależności od wymagań wystarczyć może układ SZR samoczynnego załączania rezerwowego zasilania, lub bardziej złożone systemy gwarantowanego zasilania. Najczęściej zasilanie gwarantowane sieci komputerowej realizowane jest przez odpowiednio dobrane zasilacze ups, agregaty prądotwórcze i system sterowania i nadzoru ( np. IC-View).

System zasilania gwarantowanego musi spełniać wiele wymagań. Błędy w jego konfiguracji pojawiają się już na etapie projektu. Wielokrotnie spotykamy się z niewiedzą osób odpowiedzialnych za założenia i projekt zasilania awaryjnego. Pewną winą nierzadko obarczony zostaje inwestor obcinając koszty, a zatem i pewność zasilania zaprojektowanego systemu. Wreszcie generalny wykonawca też poszukuje oszczędności... a klient zostaje z systemem który działa wyłącznie na papierze. Nie chcąc się zgodzić na rzeczywiste testy na obiekcie, dając wiarę protokołom z badań częściowych za pomocą sztucznego obciążenia – zwykle rezystancyjnego otrzymujemy wyniki dość odległe od rzeczywistego zachowania się systemu.

Czy jest na to jakaś rada ? Naszą propozycją jest nadzór nad projektem i realizacją systemu gwarantowanego zasilania sieci komputerowych, „data center”, obiektów przemysłowych i innych. W każdym przypadku koszty nadzoru są wielokrotnie niższe od strat spowodowanych przez niewłaściwą realizację a w konsekwencji nieprawidłową reakcję systemu w warunkach zagrożenia.